TI - Neck Metastasis of Glioblastoma: Rare Case PT - Journal Article DP - 2020 TA - EJMO PG - 239-245 VI - 4 IP - 3 AID - 2020.28152 [doi] 4100 - https://dx.doi.org/10.14744/ejmo.2020.28152 SO - EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE AND ONCOLOGY,2020 4(3): 239