@article{doi:2017.43434, author = {Fatih Kuzu , Elif Akdemir Neslihan}, title = {Subacute Thyroiditis During Peginterferon Alfa Therapy for Chronic Hepatitis Delta}, journal = {EJMO}, volume = {2}, number = {3}, pages = {182-185}, year = {2018}, doi = {10.14744/ejmo.2017.43434}, note = {doi: 10.14744/ejmo.2017.43434}, URL = { https://dx.doi.org/10.14744/ejmo.2017.43434}, eprint = { https://dx.doi.org/10.14744/ejmo.2017.43434} }